Informační list ŠD pro zákonné zástupce - školní rok 2022/2023

Publikováno: 23. 6. 2022 Autor(ka): Irena Jarešová

Školní družina 2022/2023

 

 • třídní schůzka ŠD se koná ve čtvrtek 01. 09. 2022 od 17:00 hod
 • kontakty: mobil ŠD - 721 145 561, 601 367 902, 721 456 870 ZŠ - 325 551 302 kancelář školy
 • informace k ŠD: zsbhrozneho.cz /sekce družina; e-mail: druzina@zsbh.cz                          
 • provozní doba ŠD je každý pracovní den od 6:15 do 7:25 hod a od 11:30 do 17:00 hod
 • vyzvedávání dětí a odchod dětí ze ŠD
  • po ukončení vyučování (dle rozvrhu tříd) před předáním žáků do ŠD
  • po obědě do 13:30 hod
  • od 15:00 hod
 • úplata za ŠD ve výši 450,- Kč/dítě/školní rok je splatná nejpozději do 22. 9. v kalendářním roce; výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok; platba by měla být provedena přednostně bezhotovostním způsobem – převodem nebo složenkami na č. ú.: 0504273379/0800; případnou platbu v hotovosti bude přijímat pokladní školy; vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy - pokud jsou zák. zástupci v prodlení s placením, jedná s nimi; pokud zák. zástupci nereagují na ústní výzvy, upozorní je písemnou formou
 • pokud za žáka není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce – k termínu 1. 10. 2022; ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny
 • zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny - tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku; omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci tuto skutečnost ŠD písemně do notýsku ŠD nebo na e-mail grymova@zsbh.cz
 • předem známou nepřítomnost žáka ve ŠD zákonný zástupce oznámí písemně, osobně přímo paní vychovatelce či telefonicky tel. 721 145 561, 601 367 902, 721 456 870 nebo na tel. čísle ZŠ 325 551 302
 • pokud bude dítě během odpoledne docházet do zájmových kroužků, které nejsou zajišťovány DDM Nymburk a učiteli naší školy, musí zák. zástupci sami zajistit jeho doprovod a uvolnění ze školní družiny písemně oznámit prostřednictvím notýsku ŠD
 • ukončení provozu ŠD je v 17:00 hod; jestliže nestihne zák. zástupce mimořádně vyzvednout žáka do 17:00 hod ze školní družiny, včas telefonicky upozorní vychovatelku a domluví případný čas (případně i jinou osobu) vyzvednutí dítěte ve ŠD; při nenahlášení opoždění a nevyzvednutí žáka do stanovené doby určenou osobou vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zák. zástupce žáka a osoby uvedené v Příloze Zápisního lístku ŠD – generální souhlas zákonného zástupce pro pověřenou osobu.; pokud je tento postup bezvýsledný, a) kontaktuje vedoucí vychovatelku, b) požádá o pomoc Městskou policii Lysá nad Labem nebo Milovice, která má k dispozici telefon na pracovníka OSPOD, který vykonává pracovní pohotovost, c) požádá o pomoc Policii ČR.; při opakovaném nevyzvednutí je možné vyloučení dítěte z docházky do ŠD
 • v době ředitelského volna a v době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem přerušuje, pokud zák. zástupce nejméně 14 dní předem nepodá požadavek docházky jejich dítěte do ŠD; , že zák. zástupci své dítě přihlašují písemně do notýsku ŠD*) - pokud je počet přihlášených žáků nižší než 10, provoz ŠD není zajištěn; v případě počtu přihlášených žáků nižším než 15 bude provoz ŠD omezen na dobu do 15:00 hod
 • termíny vedlejších prázdnin jsou zveřejněny na zsbhrozneho.cz:

 

 

 

 

 

*) Z. z. písemně požádá do termínu:

vyučování začne

1.9.2022

 

 

 

podzimní 

26.10.2022

a

27.10.2022

13.10.2022

vánoční  

23.12.2022

2.1.2023

8.12.2022

vyučování začne

3.1.2023

 

 

 

pololetní 

3.2.2023

 

 

13.1.2023

jarní      

6.2.2023

12.2.2023

13.1.2023

velikonoční

6.4.2023

 

 

16.3.2023

konec školního roku

30.6.2023

 

 

 

hlavní prázdniny

1.7.2023

3.9.2023

2.6.2023

 

 

 

 

*) Z. z. písemně požádá do termínu:

 

 

 • v případě vyhlášení ředitelského volna budou rodičům předány informační lístky včetně požadavku na provoz ŠD v době ŘV

 

 • podepsané kartičky/čipy na stravování uložené v barevném obalu (dětská peněženka, taštička apod.) si mohou žáci nechávat ve ŠD (aby je nezapomněli na druhý den).
 • V rámci stravování žáků bychom chtěli, aby bylo rodiči dětem vysvětleno, co si mohou kupovat ve Scolarestu; zároveň informujeme rodiče o možnosti kontroly stravování jejich dětí prostřednictvím přístupových kódů na účet dítěte – více informací u vedení školní jídelny;

kontakty:

https://www.zsjaklysa.cz/jidelna/o-sj

e-mail: zr.0910@scolarest.cz

tel: 731 438 261, 325 551 136, 325 551 144

 

 • žáci mají oblečení na převlečení na pobyt venku uložené v samostatných sáčcích a zavěšené v šatně na svém háčku
 • ve ŠD je zajištěn pitný režim (voda, šťáva) - zpravidla do vlastních nápojových lahví dětí
 • při odchodu ze ŠD si v šatně žák pověsí sáček s přezůvkami na háček a uklidí místo

 

 • předem děkujeme za případné dobrovolné donesení hygienických potřeb pro děti - zejména papírových kapesníků

 

Dotazy, návrhy a připomínky k organizaci a činnosti ŠD směřujte prosím na vedoucí vychovatelku ŠD. Děkuji.

 

Andrea Grymová, vedoucí vychovatelka ŠD

 

Informační list ŠD 2022/2023 (PDF)