Národní plán obnovy

Publikováno: 19. 2. 2023 Autor(ka): Irena Jarešová

Škola je příjemcem dotací z NPO, komponenty 3.1.

"DIGIPROPAST" a "DIGIPOMŮCKY"

 

 

 

V rámci Národního plánu obnovy byly škole k prevenci digitální propasti „DIGIPROPAST 2022“ přiděleny MŠMT finanční prostředky ve výši 152 000 Kč – škola zakoupila 8 ks notebooků v září 2022 a využívá jich ve výchovně vzdělávací činnosti.

MŠMT: Cílem prevence digitální propasti je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti). MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytuje školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným žákům zapůjčovat základní digitální vybavení (např. notebook, chromebook, tablet nebo software, …). Záměrem tohoto kroku je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením – prevence digitální propasti.
 
Zakoupením 8 ks notebooků byl rozšířen školní „mobiliář“ (mobilní digitální zařízení) – mobilní ICT lze zapůjčit žákům na základě požadavku zákonných zástupců a uzavřené písemné smlouvy o zápůjčce (zpravidla krátkodobé).
 
V únoru 2023 v systému MŠMT IS-NPO (Informační systém Národní plán obnovy) byly školou poskytnuty povinné informace MŠMT k využití finančních prostředků – byly vyplněny formuláře závěrečné zprávy a vyúčtování finančních prostředků z Národního plánu obnovy, komponenty 3.1. za rok 2022 ("Prevence digitální propasti").

 

V rámci Národního plánu obnovy byly škole k prevenci digitální propasti „DIGIPROPAST2023“ opětovně přiděleny MŠMT finanční prostředky, a to ve výši 241 000 Kč – škola zakoupí další notebooky a od září 2023 jich bude využívat ve výchovně vzdělávací činnosti. Zároveň tímto bude rozšířen školní mobiliář.

 

V rámci Národního plánu obnovy byly škole také přiděleny MŠMT finanční prostředky na digitální učební pomůckyDIGIPOMŮCKY 2023“, a to ve výši 508 000 Kč.

MŠMT: Cílem je vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí. ... MŠMT poskytne … základním školám … finanční prostředky na nákup digitálních učebních pomůcek, které mají podpořit školy v jejich procesu digitalizace a přispět k proměně obsahu vzdělávání v rámci inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Přitom je kladen důraz u základních škol … na implementaci revidovaného rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“; více viz zde) ...
 
V současné době škola provádí výběr a nákup potřebných digitálních učebních pomůcek - dle revidovaného ŠVP ZV začíná škola vyučovat od 1. 9. 2023 školního roku 2023/2024.