Základní informace k zápisu dětí do 1. ročníku 2021/2022

Publikováno: 15. 3. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

V souladu s doporučením MŠMT bude školou organizace zápisů dětí k povinné školní docházce přizpůsobena tak, aby byla respektována protiepidemická opatření a zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

V souladu s opatřením MŠMT a platnými mimořádnými protiepidemickými opatřeními proběhne v dubnu 2021 pouze formální část zápisu – tzn. zápis se bude konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a bude upřednostněno, pokud je to možné, podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), poštou nebo osobně do poštovní schránky na budově školy.

Veškeré informace k organizaci a termínům zápisu dětí do 1. ročníku budou zveřejněny na webu školy a průběžně aktualizovány - sledujte prosím web školy v sekci Rodiče - Zápisy do 1. ročníku ZŠ.

Podmínky přijetí do ZŠ v Lysé nad Labem

  1. Dítě narozené mezi 1. 9. 2014 a 31. 8. 2015 nebo po odkladu PŠD mezi 1. 9. 2013 a 31. 8. 2014
  2. Trvalý pobyt dítěte v katastru města Lysá nad Labem včetně Litole, Dvorců a Byšiček.
  3. Trvalý pobyt dítěte v některé z tzv. spádových obcí, tedy v Jiřicích, Ostré, Staré Lysé a Stratově.
  4. V ostatních případech bude dítě zapsáno pouze tehdy, pokud nebude naplněna kapacita prvních tříd školy žáky uvedenými podle bodu 2 a 3.

ZŠ BH Lysá nad Labem i ZŠ JAK Lysá nad Labem doporučují zákonným zástupcům, aby žádali o přijetí pouze v té škole, ve které chtějí, aby jejich dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání. Obě školy jsou připraveny otevřít tři třídy 1. ročníku (po 28 dětech). Při přijímání žádostí o přijetí nebude školou přihlíženo k pořadí přijatých žádostí. Pokud na dané škole bude větší počet žádostí o přijetí než 84, pak bude přihlédnuto k vyhlášce města o spádovosti a kritériím dané školy - více viz Kritéria školy pro přijetí dětí do 1. ročníku.

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (ŠZ), v platném znění, informuje o možnosti odkladu povinné školní docházky - písemná žádost zákonného zástupce musí být doložena doporučením odborného lékaře a školského poradenského zařízení a podána nejpozději do 30. 4. 2021. Pokud bude podle ustanovení § 37 odst. 4 ŠZ o odkladu rozhodnuto, informuje ředitelka školy zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění (= pravidelná denní docházka dítěte do mateřské školy / individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy / vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a ŠZ / vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a ŠZ) a doporučuje vzdělávání dítěte v přípravné třídě Základní školy Komenského 1534 Lysá nad Labem, nebo v posledním ročníku mateřské školy.

V případě, že uvažujete, nebo již máte vyřízen odklad povinné školní docházky, kontaktujte prosím neprodleně kancelář školy - Alice Rubešová 325 551 088, 739 330 751, info@zsbhrozneho.cz, nebo vedení školy na tel. č. 601 367 903 nebo na emailu reditel@zsbhrozneho.cz.

O přijetí k základnímu vzdělávání musí požádat i zákonní zástupci dětí po odkladu povinné školní docházky z loňského roku.

 

Předpokládáme, že v červnu/srpnu 2021 se ve škole uskuteční setkání zákonných zástupců a přijatých dětí jako náhrada motivační části zápisu. O termínu setkání budete předem informování e-mailem a na webu školy.

 

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy