Zápis dětí do 1. ročníku 2021/2022

Publikováno: 2. 4. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

Společně se ZŠ JAK Lysá nad Labem žádáme zákonné zástupce, aby doručovali žádosti pouze do té školy, ve které chtějí, aby jejich dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání. Obě školy jsou připraveny otevřít tři třídy 1. ročníku, tzn. přijmout až 84 dětí, proto při přijímání žádostí o přijetí nebude školou přihlíženo k pořadí přijatých žádostí. Limitující bude případně pouze počet žádostí jen v tom případě, pokud na dané škole bude větší počet žádostí o přijetí než 84 - pak bude přihlédnuto k vyhlášce města o spádovosti a zveřejněným kritériím školy.

Informace pro z. z. ke konání zápisu dětí do 1. ročníku

V souladu s opatřením MŠMT a platnými mimořádnými protiepidemickými opatřeními proběhne nyní pouze formální část zápisů – tzn. zápisy se budou konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a bude upřednostněno, pokud je to možné, podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Z těchto výše uvedených důvodů bude organizace zápisů do 1. ročníků na ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem probíhat následovně:

A) V termínu od 25. 3. do 31. 3. 2021 proběhla online registrace k zápisu - tzv. „elektronický předzápis“ do základní školy

na adrese https://mestolysa.izapis.cz/ se zákonný zástupce zaregistroval (bylo nutné mít dostupnou e-mail adresu) – vyplnil všechny potřebné údaje do interaktivního formuláře, vybral si základní školu, do které chtěl dítě zapsat, a u této vybrané školy vyplnil žádost a elektronicky odeslal. Následně si vytisknul vygenerovanou žádost o přijetí a zápisní lístek (formát PDF). Vytisknuté dokumenty stačilo jen podepsat a spolu s kopií rodného listu dítěte doručit škole – o způsobech doručení a termínech viz bod B). Zaregistrováním bylo také přiděleno registrační číslo, pod kterým je dítě školou vedeno při přijímání k základnímu vzdělávání.

Zákonní zástupci, kteří se nemohli online registrovat k zápisu, si mohli vytisknou příslušné formuláře (viz níže v bodě B) a sami vyplnit, podepsané pak s kopií rodného listu doručit škole - o způsobech doručení a termínech viz bod B). Registrační číslo obdrží zákonný zástupce až po převzetí dokumentů k zápisu školou.

V případě podávání žádostí o odklad kontaktujte prosím kancelář školy: ZŠ BH Lysá nad Labem - Alice Rubešová 325 551 088, 739 330 751, info@zsbhrozneho.cz

B) V termínu od 1. 4. do 11. 4. 2021 (včetně) zákonný zástupce doručí vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní list a kopii rodného listu jedním z následujících způsobů:

  1. do datové schránky školy: taemjk2,
  2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email!) na info@zsbhrozneho.cz ,
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  4. osobní podání vhozením zalepené obálky do poštovní schránky školy na „růžové budově“ Nám. B. Hrozného 12, Lysá nad Labem

Po převzetí žádostí školou budou ti zákonní zástupci, kteří se nemohli online registrovat k zápisu (dle bodu A) viz výše), zpětně informování datovou schránkou/e-mailem/telefonicky o přidělení registračního čísla, pod kterým bude jejich dítě vedeno při přijímání k základnímu vzdělávání.

Formulář žádosti o přijetí je možný stáhnout zde

Formulář zápisního lístku je možný stáhnout zde

Lze také napsat „vlastní žádost“ dle údajů ve zveřejněném formuláři.

V případě nemožnosti vytisknout si žádost o přijetí a zápisní lístek lze si vyzvednout formuláře v kanceláři školy BH po předchozí tel. domluvě s paní Alicí Rubešovou na tel. č.: 739 330 751

 

Žádost o odklad školní docházky podávejte prosím pouze v tom případě, že můžete k žádosti doložit oba dokumenty (doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Pokud tomu tak není, podejte žádost o přijetí a skutečnost o odkladu uveďte do doplňujících informací v žádosti o přijetí. I když bude školou rozhodnuto o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání, lze následně po doložení obou dokumentů a žádosti o odklad rozhodnout ředitelkou o odkladu obratem a rozhodnutí o přijetí se poté v praxi neuplatní.

Stanovená „pravidla“ pro doručení žádosti o odklad a informace o formuláři jsou stejná, jako výše uvedená „pravidla“ pro přijetí.

Formulář žádosti o odklad je možný stáhnou zde

V případě podávání žádostí o odklad kontaktujte prosím kancelář školy: ZŠ BH Lysá nad Labem - Alice Rubešová 325 551 088, 739 330 751, info@zsbhrozneho.cz