O škole

Základní škola Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem je zařazená do sítě škol s účinností od 28. 2. 1996 s identifikačním číslem IZO: 102 386 072.

Škola byla založena 1. 9. 1745. Současná budova na náměstí Bedřicha Hrozného č. p. 12 byla otevřena: boční, starší křídlo, 1. 9. 1880, novější, hlavní část budovy směrem do náměstí, 18. 9. 1895. Součástí školy je i budova na Školním náměstí 1318/14, která byla otevřena dne 13. 9. 1936.

Dne 1. 9. 1992 byl ministrem školství P. Vopěnkou škole navrácen titul Masarykova škola - jedná se o budovu prvního stupně na Školním náměstí 1318/14. Dnem 1. 1. 1995 je Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem zřízena jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace. V Ústředním věstníku České republiky je registrována pod IČO 61632171. Dne 30. 6. 1999 byl škole udělen čestný titul Základní škola Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

Mottem práce školy je: „Škola – dílna lidskosti“. Hlavním cílem činnosti školy je poskytovat základní vzdělání. Škola se snaží vytvářet pozitivní klima, ovlivňující formování vztahů mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů. Připravuje žáky pro další studium a profesní praxi, zabezpečuje základní vzdělání, mravní, estetickou, tělesnou, pracovní a ekologickou výchovu a základy finanční gramotnosti. Vštěpuje žákům zásady vlastenectví, humanity a demokracie. Cílem jejího působení je vychovat vzdělaného, odpovědného občana, schopného samostatného úsudku a rozhodování včetně utváření vlastních názorů, se zájmem o celoživotní vzdělávání. Škola se věnuje žákům nadaným a péče je věnována i žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.

Trendy školy v souladu se stanovenými cíli:

  • Vytvářet pohodové školní prostředí.
  • Porozumět potřebě vzdělávání se.
  • Vychovávat osobnosti. Integrovat – porozumět inkluzivnímu vzdělávání.
  • Učit cizí jazyk.
  • Vytvářet informační prostředí, porozumět práci s informacemi.
  • Rozvíjet demokracii – každý má své místo mezi lidmi.
  • Mít preventivní program – porozumět nebezpečí, které na nás číhá.
  • Komunikovat s veřejností – porozumět partnerství.
  • Vytvářet podmínky pro využívání volného času žáků. Vytvářet podmínky pro další vzdělávání.