Školní vzdělávací program

Bedříšek – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV)

- původní ŠVP ZV Bedříšek zpracovaný podle RVP ZV, MŠMT, Praha 2016;                                                   verze 2016/2017 (účinnost od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2023)

- aktualizovaný původní ŠVP ZV Bedříšek se zapracovanými změnami podle RVP ZV, MŠMT, Praha 2021, tzv. "malá revize", a RVP ZV, MŠMT, Praha 2023;                                                                                                             verze 2023/2024 (účinnost od 1. 9. 2023) - označeno A2023 - dokumenty se průběžně připravují

 

Identifikační údaje (PDF)

A2023 Identifikační údaje (PDF)

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy (PDF)

A2023 Charakteristika školy (PDF)

Charakteristika ŠVP (PDF)

A2023 Charakteristika ŠVP (PDF)

Průřezová témata (PDF)

A2023 Průřezová témata (PDF)

Projekty k průřezovým tématům (PDF)

A2023 Projekty k průřezovým tématům (PDF)

Doplňující vzdělávací obory (PDF)

A2023 Doplňující vzdělávací obory (PDF)

Učební plány ŠVP

Učební plány ŠVP od 2016/2017 (PDF)

Učební plán ŠVP I. stupeň od 2022/2023 - Informatika 4. ročník (PDF)

A2023 Učební plány ŠVP I. stupeň od 2023/2024 a II. stupeň od 2024/2025 (PDF)

Učební osnovy

Jazyk a jazyková komunikace (PDF)

A2023 Jazyk a jazyková komunikace (PDF)

Matematika a její aplikace (PDF)

A2023 Matematika a její aplikace (PDF)

Informační a komunikační technologie (PDF)

Informatika - 4. ročník 2022/2023 (PDF)

A2023 Informatika (PDF)

Člověk a jeho svět (PDF)

A2023 Člověk a jeho svět (PDF)

Člověk a společnost (PDF)

A2023 Člověk a společnost (PDF)

Člověk a příroda (PDF)

A2023 Člověk a příroda (PDF)

Umění a kultura (PDF)

A2023 Umění a kultura (PDF)

Člověk a zdraví (PDF)

A2023 Člověk a zdraví (PDF)

Člověk a svět práce (PDF)

A2023 Člověk a svět práce (PDF)

Další témata povinně začleněná do výuky

Dopravní výchova (PDF)

Finanční gramotnost (PDF)

Obrana vlasti (PDF)

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (PDF)

Korupce (PDF)

Rodinná a sexuální výchova (PDF)

Realizace témat primární prevence, mezilidských vztahů a kariérového poradenství v ŠVP ZV Bedříšek (PDF)

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení žáků (PDF)

Dodatek č.1 k ŠVP verze 2016/2017

Plavání, Anglický jazyk, Podpůrná opatření (PDF)

Dodatek č.2 k ŠVP verze 2016/2017

Tělesná výchova (PDF)

Dodatek č.3 k ŠVP verze 2016/2017

Německý jazyk, Občanská výchova, Český jazyk a literatura, Základy křesťanského náboženství, Fyzika (PDF)

Dodatek č.4 k ŠVP verze 2016/2017

Chemie, Nepovinný předmět Šachy (PDF)

Dodatek č.5 k ŠVP verze 2016/2017

Informatika - 4. ročník (PDF)