Školní vzdělávací program

Bedříšek – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

zpracovaný podle RVP ZV, MŠMT, Praha 2016
verze 2016/2017 (účinnost od 1. 9. 2016)

Identifikační údaje (PDF)

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy (PDF)

Charakteristika ŠVP (PDF)

Průřezová témata (PDF)

Projekty k průřezovým tématům (PDF)

Doplňující vzdělávací obory (PDF)

Učební plány ŠVP

Učební plány ŠVP (PDF)

Učební osnovy

Jazyk a jazyková komunikace (PDF)

Matematika a její aplikace (PDF)

Informační a komunikační technologie (PDF)

Člověk a jeho svět (PDF)

Člověk a společnost (PDF)

Člověk a příroda (PDF)

Umění a kultura (PDF)

Člověk a zdraví (PDF)

Člověk a svět práce (PDF)

Další témata povinně začleněná do výuky

Dopravní výchova (PDF)

Finanční gramotnost (PDF)

Obrana vlasti (PDF)

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (PDF)

Korupce (PDF)

Rodinná a sexuální výchova (PDF)

Realizace témat primární prevence, mezilidských vztahů a kariérového poradenství v ŠVP ZV Bedříšek (PDF)

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení žáků (PDF)

Dodatek č.1 k ŠVP

Plavání, Anglický jazyk, Podpůrná opatření (PDF)

Dodatek č.2 k ŠVP

Tělesná výchova (PDF)

Dodatek č.3 k ŠVP

Německý jazyk, Občanská výchova, Český jazyk a literatura, Základy křesťanského náboženství, Fyzika (PDF)

Dodatek č.4 k ŠVP

Chemie, Nepovinný předmět Šachy (PDF)