Školní poradenské pracoviště

Kontakt a objednávka konzultace:
mobil: 601 367 903
e-mail: reditel@zsbhrozneho.cz

Školní poradenské pracoviště („ŠPP“) zajišťuje přímo na naší základní škole poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb.

ŠPP - poradenští pracovníci školy:
Výchovný poradce pro I. stupeň: PaedDr. Irena Jarešová
Výchovný poradce pro II. stupeň: Mgr. Jana Tovarová
Školní metodik prevence pro I. stupeň: Mgr. Pavla Kazdová
Školní metodik prevence pro II. stupeň: Mgr. Jana Tovarová
Školní speciální pedagog: Mgr. Pavla Kazdová                                                                                                            Školní kariérový poradce: Mgr. Jana Tovarová

 

Pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole:

Vedení školy

Asistenti pedagoga

Učitelé I. a II. stupně školy – zejména třídní učitelé, koordinátor ŠVP ZV (úprava učiva pro nadané žáky), učitelé vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, učitelé výchov

Vychovatelé školní družiny

ŠPP je tvořeno výchovnými poradci, školním kariérovým poradcem, školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem.

Všichni členové týmu ŠPP spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, rovněž úzce spolupracují s vedením školy, s učiteli školy, vychovatelkami ŠD a poradenskými zařízeními (zejména PPP, SPC).

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště

 • kvalitně poskytovat podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledovat a vyhodnocovat účinnost zvolených podpůrných opatření
 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu prevence školní neúspěšnosti
 • aplikovat koncepci kariérového poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • vybudovat příznivé sociální klima pro podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podporovat vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podporovat vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytvořit příznivé sociální klima pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházet všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, průběžně vyhodnocovat účinnost preventivních programů uskutečňovaných školou
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • zajistit spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními