Školní program EVVO

Publikováno: 24. 8. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

Školní program EVVO vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, č. j.: 16745/2008, RVP ZV a ŠVP ZV.

Environmentální výchova (jako průřezové téma RVP ZV) vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.

Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností získávaných v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu. Každá z oblastí má svůj specifický význam v ovlivňování racionální stránky osobnosti i ve vlivu na stránku emocionální a volně aktivní.

 

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2021/2022 (PDF)

 

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2020/2021 (PDF)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2019/2020 (PDF)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2018/2019 (PDF)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 (PDF)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 (PDF)