Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem ze dne 28. srpna 2019

Publikováno: 22. 7. 2020

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

ze dne 28. srpna 2019

 

Termín: 28. srpna 2019

Čas: 18:00

Místo: učebna č. 101 budovy BH ZŠ

Přítomní:

PaedDr. Věra Bodnárová – členka ŠR za zřizovatele

Mgr. Petra Zenklová – členka ŠR za pedagogy

Bc. Petr Pokorný – člen ŠR za pedagogy

Jiřina Šimonková – členka ŠR za oprávněné osoby

Eva Freibergová – členka ŠR za oprávněné osoby

PaedDr. Irena Jarešová – ředitelka školy

Omluveni:

Ota Balík – člen ŠR za zřizovatele

Průběh jednání:

 1. Uvítání přítomných, zahájení
 2. Seznámení s programem schůze program schválen 5 hlasy
 3. Informace ředitelky školy k dokumentům předkládaným školské radě ke schválení podle § 168 odst. 1 písmo b), c) školského zákona:
 • Výroční zpráva ředitelky školy ze školní rok 2018/2019schváleno 5 hlasy
  • Ředitelka školy informovala školskou radu především o čerpání finančních prostředků v uplynulém školním roce - škola získala i prostředky mimo rozpočet zřizovatele – z dotací ESIF v rámci projektu OP VVV „Šablony II. pro - ZŠ Lysá nad Labem“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008905, a vynaložila je na personální podporu (zřízení pozice školního kariérového poradce a pokračování v zajištění pozice školního speciálního pedagoga) a na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů (DVPP).
  • Všichni členové školské rady obdrželi Výroční zprávu ředitelky školy dva týdny před jednáním, dokument byl bez připomínek schválen.
 • Úprava Školního řáduschváleno 5 hlasy
  • Ředitelka školy informovala školskou radu o aktualizaci Školního řádu v bodech 2.3.1, 2.4.4., 3.3.18 a 3.4.8 - jedná se o informace týkají se využívání elektronických žákovských knížek s dopadem na informování zákonných zástupců o průběhu vzdělávání.
 1. Informace předsedy školské rady k úpravám ŠVP ZV Bedříšek – Dodatek č. 4
 • Předseda školské rady seznámil členy s obsahem Dodatku č. 4 k ŠVP ZV Bedříšek, kde došlo k drobným změnám ve vzdělávacím obsahu vyučovacího předmětu Chemie a k zvedení nového nepovinného vyučovacího předmětu – Šachy.
 1. Informace ředitelky školy k personálním změnám od školního roku 2019/2020, k počtu žáků a tříd a organizaci školního roku 2019/2020, včetně plánování důležitých akcí - třídní schůzky a konzultace, zápis dětí do 1. ročníku – příprava na zápis, schůzka se zákonnými zástupci, školička pro budoucí prvňáčky, lyžařský výcvik, školy v přírodě (ve školním roce 2019/2020 neproběhnou), testování Kalibro v 5. a 9. ročnících, Běh Emila Zátopka, Velká cena Lysé nad Labem, vánoční akademie žáků prvního stupně na výstavišti, den otevřených dveří, povinná výuka plavání a její organizace, nabídka školy navíc – pobyt v Itálii, plánovaná ředitelská volna aj.
 • Ředitelka školy informovala školskou radu o zavedení elektronických žákovských knížek, které budou od nového školního roku sloužit k zápisu klasifikace, omluvný list a jiná sdělení zůstávají v papírové podobě. Škola koncem školního roku 2018/2019 zajistila souhlasy zákonných zástupců s elektronickou žákovskou knížkou, v případě nesouhlasu zůstává žákovi papírová žákovská knížka.
 • Aktuální stav rozmístění tříd na 1. a 2. stupni ZŠ B. Hrozného – 1. stupeň = 11 tříd, 2. stupeň = 12 tříd.
 • Škola se i nadále musí potýkat s akutním nedostatkem prostor pro výuku tělesné výchovy(chybějící prostory pro výuku TV pro všechny školy v Lysé nad Labem, chybějící sportovní zázemí zejména v období, kdy nelze cvičit venku)
  i jiných předmětů – škola situaci pro školní rok 2019/2020 vyřešila nasazením výuky i do odborných učeben (učebna informatiky, školní kuchyňka), kde tak bude probíhat i výuka jiných než odborných předmětů. Zřizovatel školy město Lysá nad Labem situaci řeší, budova č. p. 13, která sousedí s budovou druhého stupně, byla škole přislíbena, konkrétní plán rekonstrukce však zatím škola nemá.
 • Informace ředitelky školy o zapojení školy do projektu nového edukačního projektu podpořeného ESIF, který realizuje Národní technické muzeum v období 2018 – 2021: „Start In“- Inkluze s Národním technickým muzeem – reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500, projekt zaměřený na podporu přípravy žáků ke vstupu na trh práce; smyslem aktivit projektu je popularizovat technické obory a řemesla na školách, pomoci žákům získávat konkrétní představu o náplni a požadavcích jednotlivých zaměstnání a současně podpořit rovný přístup ke vzdělávání.
 1. Informace ředitelky školy k investicím a rekonstrukcím:
 • nutnost zakoupení nového serveru - proběhlo
 • rekonstrukce schodiště a podlah na budově BH - proběhlo
 • rekonstrukce dvora na budově BH - proběhlo
 • budova TGM – horko v letních měsících, zjišťování možností (vzduchotechnika, fólie na okna zabraňující pronikání tepla do budovy apod.) - komunikace s možnými dodavateli, v řešení
 • využití budovy č. p. 13 - škola má na rekonstrukci této budovy velký zájem, neboť by tím došlo k rozšíření prostorové kapacity školy – učebny pro dělenou výuku jazyků, výtvarný ateliér, dílny apod. – v řešení
 1. Příští jednání školské rady je předběžně plánováno na konec ledna 2020, pokud nenastanou jiné okolnosti, které by vyžadovaly setkání v dřívějším termínu

 

Zapsala:

Mgr. Petra Zenklová ­

Za ŠR:

Bc. Petr Pokorný, předseda ŠR ­

Přiložené soubory ke stažení