Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem ze dne 29. srpna 2018

Publikováno: 22. 7. 2020

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

ze dne 29. srpna 2018

 

Termín: 29. srpna 2018

Čas: 18:00 hod

Místo: učebna č. 101 budovy BH ZŠ

Přítomní:

PaedDr. Věra Bodnárová – členka ŠR za zřizovatele

Ota Balík – člen ŠR za zřizovatele

Mgr. Petra Zenklová – členka ŠR za pedagogy

Bc. Petr Pokorný – člen ŠR za pedagogy

PaedDr. Irena Jarešová – ředitelka školy

Omluveni:

Eva Freibergová – členka ŠR za oprávněné osoby

Nepřítomni:

Jiřina Šimonková – členka ŠR za oprávněné osoby

 

 

Průběh jednání:

 1. Uvítání přítomných, zahájení
 2. Seznámení s programem schůze program schválen 4 hlasy
 3. Informace ředitelky školy k dokumentům předkládaným školské radě ke schválení podle § 168 odst. 1 písmo b), c) školského zákona:
 • Výroční zpráva ředitelky školy ze školní rok 2017/2018schváleno 4 hlasy
  • Ředitelka školy informovala školskou radu především o čerpání finančních prostředků v uplynulém školním roce; o realizaci dvouletého projektu
   OP VVV „Šablony pro – ZŠ Lysá nad Labem“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001352, financovaného Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu České republiky; nákupu pomůcek pro žáky apod.
 1. Informace ředitelky školy k úpravám ŠVP ZV Bedříšek – Dodatek č. 3
 • školská rada se seznámila s obsahem Dodatku č. 3 k ŠVP ZV Bedříšek (drobné změny ve vzdělávacím obsahu vyučovacího předmětu Německý jazyk, Občanská výchova, Český jazyk a literatura, změna názvu nepovinného vyučovacího předmětu – Základy křesťanského náboženství, hodnocení ve vyučovacím předmětu Fyzika)
 1. Informace ředitelky školy k personálním změnám od školního roku 2018/2019, k počtu žáků a tříd a organizaci školního roku 2018/2019, včetně plánování důležitých akcí - třídní schůzky a konzultace, zápis dětí do 1. ročníku – příprava na zápis, schůzka se zákonnými zástupci, školička pro budoucí prvňáčky, lyžařský výcvik, školy v přírodě, Běh Emila Zátopka, Velká cena Lysé nad Labem, vánoční výstava prací žáků na 1. stupni, den otevřených dveří, povinná výuka plavání a její organizace, nabídka školy navíc – pobyt v Itálii aj.
 2. Informace zástupce zřizovatele a ředitelky školy k plánovaným investicím:
 • rozšíření zahrady u budovy TGM – priorita, současná zahrada je pro potřeby např. školní družiny nedostačující a malá
 • kompletní výměna odpadů a topení na budově TGM
 • rekonstrukce schodiště a dvoru na budově BH
 • využití budovy č.p. 13 - škola má na rekonstrukci této budovy velký zájem, neboť by tím došlo k rozšíření prostorové kapacity školy – učebny pro dělenou výuku jazyků, výtvarný ateliér, dílny apod.
 1. Příští jednání školské rady je předběžně plánováno na konec ledna 2018, pokud nenastanou jiné okolnosti, které by vyžadovaly setkání v dřívějším termínu

 

Zapsala:

Mgr. Petra Zenklová 

 

Za ŠR:

Bc. Petr Pokorný, předseda ŠR 

Přiložené soubory ke stažení