Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem ze dne 6. prosince 2017

Publikováno: 22. 7. 2020

Zápis z jednání včetně stanovení a schválení jednacího řádu školské rady

Termín: 6. prosince 2017

Čas: 18:00 hod

Místo: učebna č. 101 budovy BH ZŠ

 

Přítomní:

PaedDr. Věra Bodnárová – členka ŠR za zřizovatele

Ota Balík – člen ŠR za zřizovatele

Jiřina Šimonková – členka ŠR za oprávněné osoby

Eva Freibergová – členka ŠR za oprávněné osoby

Mgr. Petra Zenklová – členka ŠR za pedagogy

Bc. Petr Pokorný – člen ŠR za pedagogy

 

Omluveni:

PaedDr. Irena Jarešová – ředitelka školy

 

Průběh jednání:

  1. Uvítání přítomných
  2. Volba předsedy ŠR – návrh: Bc. Petr Pokorný, zvolen jednohlasně všemi přítomnými členy (6 hlasů)
  3. Stanovení jednacího řádu školské rady – diskuse nad návrhem „Jednacího řádu Školské rady při Základní škole Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem“, jednací řád byl po důkladném prostudování schválen všemi přítomnými členy (6 hlasů) s účinností od 6. prosince 2017
  4. Informace ze strany zřizovatele – p. Balík informoval členy ŠR o plánovaných změnách a rekonstrukcích, které proběhnou v příštím roce: výměna kotle na budově BH, odvlhčení stěn na budově BH (část u kostela), rekonstrukce/úprava toalet v obou budovách školy (realizace výjimky povolené škole KHSSK, pracoviště Nymburk), aj.
  5. Příští jednání školské rady se na základě žádosti ředitelky školy uskuteční 10. ledna 2018 od 17:00 hod v učebně č. 101 budovy BH ZŠ.

 

Zapsala:

Mgr. Petra Zenklová 

Za ŠR:

Bc. Petr Pokorný, předseda ŠR ­